Politechnika Krakowska

Obecnie uczelnia kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach.

W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 47 krajach na świecie.

Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym Krakowa, wspiera funkcjonowanie Teatru Zależnego i Akademickiego Chóru „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. PK organizuje także wiele wystaw w swoich galeriach „Gil”, „Kotłownia” i galeriach wydziałowych. Politechnika wydaje swoje pismo, prowadzi radio internetowe, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem.

Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród jak największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem:

Politechnika Krakowska – Prosta droga do Kariery.

Informacja ze strony www.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Absolwenci naszego Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej.

Ponadto technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Kształcimy studentów na pięciu kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Biotechnologii (od 2010/11), Nanotechnologii i nanomateriałach (od 2011/12, wspólnie z Wydziałem Fizyki Matematyki i Informatyki) oraz Chemii budowlanej (od 2013/14 we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej). Dodatkowo od semestru letniego roku akademickiego 2012/13, dzięki wsparciu projektu “Politechnika XXI wieku”, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w języku angielskim.

Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Od 1998 roku kształcimy doktorantów wspólne z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, a od 2006 roku również samodzielnie, w ramach wydziałowych, stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Z dniem 28 marca 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.chemia.pk.edu.pl/o-wydziale/